Stadgar för

Sundsvalls Ridklubb

Ungdomssektionen

Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar

Fastställda av Svenska Ridsportförbundet juli 1993

§1 Mål
Ungdomssektionen skall ha som mål för sitt arbete att:

 • främja en god kontakt bland klubbens medlemmar under 26 år och därigenom skapa en demokratisk och kamratlig anda
 • aktivt främja utbildning som leder till ett bra hästkunnande
 • tillvarata ungdomars möjlighet och vilja att delta i föreningsverksamhet och demokratiska beslut
 • verka för en stark VI-känsla och ett bra samarbete med klubbens styrelse, andra sektioner/kommittéer, personal och alla verksamhetsinriktningar/åldersgrupper
 • skapa en god kontakt med distriktets ungdomssektion (DUS) och verka för ett aktivt och bra samarbete mellan ungdomssektionerna i distriktet.

§ 2 Verksamhet
Ungdomssektionen skall verka för att:

 • bedriva en aktiv och utvecklande verksamhet där alla klubbens ungdomars hästintresse tillgodoses
 • ge medlemmarna möjlighet till kurser både på, med och utan häst/ponny för att öka kunskap om, och känslan för hästen/ponnyn
 • utbilda och motivera de yngre medlemmarna till att överta ansvaret i styrelsen när de äldre slutar.

§ 3 Medlemskap
Envar medlem i föreningen under 26 år är medlem i ungdomssektionen.

§ 4 Avgifter
Medlem erlägger årsavgift till föreningen enligt dess stadgar och dess årsmötes beslut.

§ 5 Utträde och uteslutning
Vad gäller utträde och uteslutning gäller §6 i föreningens stadgar. Fråga ont uteslutning och utträde behandlas av föreningens styrelse. Medlem kan inte separat utträda eller uteslutas ur ungdomssektionen.

§ 6 Beslutande organ
Sektionens beslutande organ är allmänt möte (årsmöte) och extra allmänt möte samt styrelsen. Årsmötet och styrelsen kan tillsätta kommittéer eller motsvarande för handläggning av särskilda uppgifter. Dessa kommittéer har de befogenheter som sektionsstyrelsen tilldelat dem.

§ 7 Verksamhets- och räkenskapsår
Sektionens verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 8 Stadgetolkning
Sektionens verksamhet bedrivs enligt dessa stadgar och föreningens stadgar samt i tillämpliga delar efter de stadgar som gäller för distriktet och Svenska Ridsportförbundet. I händelse av tvekan vid dessa stadgans tolkning eller om fall skulle förekomma vilka ej varit förutsedda i dessa stadgar hänskjutes frågan till föreningens styrelse.

§ 9 Stadgeändring och upplösning
Förslag till ändring av dessa stadgar kan avges av föreningens styrelse till Svenska Ridsportförbundet.

Upplösning av ungdomssektionen kan endast ske i samband med att föreningen upplöses.

§ 10 Rösträtt
Vid årsmöte och extra allmänt möte har varje medlem i ungdomssektionen en röst. Vad gäller medlemsavgiftens erläggande för att få utöva sin rösträtt gäller §11 i föreningens stadgar.

§11 Beslut om omröstning vid allmänt möte
Omröstning sker öppet, eller med sluten votering om medlem så begär. Dock skall personval ske med slutna sedlar. Vid val med slutna sedlar får valsedel inte upptaga fler namn är det antal som skall väljas. Samtliga ärenden utom de i §9 avgöres genom enkel röstövervikt. Vid lika antal röster äger ordföranden utslagsröst utom i personval och vid sluten omröstning då lotten avgör.

§ 12 Årsmöte
Årsmöte skall hållas före föreningens årsmöte dock senast den 15 februari varje år. Vad gäller kallelse och motioner gäller vad som stadgas i § 13 i föreningens stadgar.

§ 13 Ärenden vid årsmöte
Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande för mötet.
 2. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet.
 3. Upprättande av röstlängd.
 4. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst.
 7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna.
 8. Fastställande av balans- och resultaträkning.
 9. Revisorernas berättelse.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 11. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i §16 andra stycket angivna antalet.
 12. Val av ordförande för sektionen.
 13. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.
 14. Val av ungdomsledamot jämte personlig suppleant att ingå i föreningens styrelse
 15. Val av två revisorer jämte två revisorssuppleanter.
 16. Val på ett år av ledamöter (varav en sammankallande) och suppleanter i valberedningen.
 17. Val av ombud till distriktsungdomssektionens (DUS) årsmöte och ev andra möten där sektionen har rätt att representera med ombud.
 18. Övriga ärenden (motioner) som kan upptas till beslut på årsmöte.

§ 14 Extra allmänt möte
Extra allmänt möte hålles då styrelsen så finner erforderligt, då minst 10% av sektionens medlemmar eller då revisorerna så begär. Styrelsen skall anordna extra allmänt möte senast en månad efter det sådan begäran inkommit. Kallelsen skall utfärdas minst 10 dagar i förväg på sätt som styrelsen bestämmer. I kallelsen skall tydligt framgå det eller de ärenden som föranleder mötet. Vid extra allmänt möte skall förekomma punkterna 1-5 i §13 samt ärende för vilket eller vilka mötet sammankallats. Andra ärenden får inte förekomma.

§ 15 Valberedning
Valberedningen består av ledamöter jämte ….. suppleanter. Ledamöterna väljs av årsmötet för perioden tom nästa årsmöte. 1 övrigt gäller för valberedningen vad som stadgas i §16 i föreningens stadgar.

§ 16 Styrelsen
Styrelsen är då allmänt möte inte är samlat, sektionens beslutande organ. Styrelsen skall bestå av ordförande samt lägst och högst ordinarie ledamöter samt lägst och högst suppleanter. Mandattiden för ordinarie ledamot är två år (från årsmöte till årsmöte). Mandattiden för ordförande och suppleant är ett år. I sektionens styrelse har föreningen rätt att utse representant jämte personlig suppleant enligt §23 i föreningens stadgar. Av föreningen utsedd representant har rösträtt i sektionsstyrelsen. Styrelsen konstituerar sig själv och kan som adjungerad ledamot kalla enskild person, även icke medlem. Sådan ledamot har yttrande- och Förslagsrätt men icke rösträtt. Adjungerad ledamot kan även utses till särskild befattning inom styrelsen.
Styrelsen är beslutsför om minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. Vid lika röstetal vid sluten omröstning fäller lotten avgörandet.
Kallelse till styrelsesammanträde utfärdas av ordföranden när anledning till sammanträde föreligger. Ordföranden är dessutom skyldig kalla till sammanträde om minst hälften av de ordinarie ledamöterna så påfordra. Kallelse skall ske skriftligen och kallelsetiden skall vara lägst en vecka. Samtliga ordinarie ledamöter samt suppleanterna skall kallas. Vid styrelsesammanträdena skall föras protokoll som justeras av den fungerande ordföranden jämte ytterligare en i sammanträdet deltagande ledamot. Kopia av protokollet skall tillställas föreningens styrelse.

§ 17 Styrelsens åligganden
Styrelsen åligger bland annat att:

 1. Verka för sektionens syften och ändamål och ansvara för den löpande verksamheten.
 2. Verkställa beslut fattade av allmänna möten.
 3. Handha och ansvara för sektionens medel med egen ekonomisk förvaltning.
 4. Tillse att räkenskaper förs på ett betryggande sätt samt att upprätta verksamhets- och föreningsberättelser jämte balans- och resultaträkning för sektionen. Årsberättelser och övriga handlingar skall tillställas sektionens revisorer senast tre veckor före ordinarie årsmöte. Kopia av årsredovisningshandlingarna skall även tillställas föreningens styrelse.
 5. Bestämma dag och plats vid allmänna möten.
 6. Förbereda de ärenden som skall behandlas vid allmänna möten.
 7. Övervaka stadgarnas riktiga efterlevnad.

§ 18 Ekonomiskt ansvar
Sektionens medlemmar ansvara ej personligen för sektionens ingångna förbindelser.

§ 19 Juridisk status
Sektionen är inte egenjuridisk person utan en sektion av föreningen.

§ 20 Revision
För granskning av sektionens och styrelsens förvaltning skall utses två revisorer och två suppleanter För dessa. Revisorer och revisorssuppleanter utses av årsmötet.

§ 21 Firmateckning
Ungdomssektionens firma tecknas av ordförande eller vice ordförande i förening med annan styrelseledamot eller eljest på sätt styrelsen bestämmer. Föreningens styrelse har ej rött att disponera ungdomssektionens konto.

Kommentarer till Stadgar för Ungdomssektion

§ 4
Medlem i förening betalar ej särskild avgift till ungdomssektionen. Om föreningen tycker att det är lämpligt kan en del av årsavgiften tillfalla ungdomssektionen.

§ 9
Ändringar av typstadgarna görs endast av Svenska Ridsportförbundet (i samråd med centrala ungdomssektionen).

§ 15
Av de valda ledamöterna ska någon utses till sammankallande. Lämpligt antal kan vara tre. Det är ej nödvändigt att utse suppleanter.

§ 16
Lämpligt med lägst fyra och högst tio ordinarie ledamöter. Halva antalet ledamöter väljs vid varje årsmöte. Suppleanter har yttrande- och närvarorätt på möten, men endast rösträtt när ordinarie ledamot är borta.

§ 20
Ungdomssektionens räkenskaper ska även granskas av föreningens revisor. Det kan därför vara lämpligt att en av föreningens revisorer tillika är revisor i ungdomssektionen.

Sundsvalls RK – Ridsport
Kungsnäs 122
85591 Sundsvall

Copyright © 2024 Sundsvalls Ridklubb

SRK Alkohol- och Drogpolicy

Vi på SRK strävar efter en trygg och positiv miljö för alla våra medlemmar. Vi tar tydligt avstånd från användning av alkohol och droger.

Viktiga punkter:

 • Nolltolerans: Ingen alkohol vid barn- och ungdomsaktiviteter.
 • Evenemang: Ingen alkoholförsäljning, strikt kontroll vid entréer.
 • Lag och ordning: Följer alla lagar om alkoholförsäljning och marknadsföring.
 • Sponsring: Ingen alkoholrelaterad sponsring till vår barn- och ungdomsverksamhet.
 • Förebilder: Våra ledare agerar som positiva förebilder.

SRK värnar om att föräldrar ska känna sig trygga med att deras barn deltar i vår verksamhet.